JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

CÁC ĐƠN ĐIỆN

TUYỂN CHUYỂN VIỆC KỸ SƯ NỐI DÂY ĐIỆN TRONG THIẾT BỊ MÁY BAY (OSAKA)

22.02.2022

TUYỂN CHUYỂN VIỆC KỸ SƯ NỐI DÂY ĐIỆN TRONG THIẾT BỊ MÁY BAY (OSAKA)

♦NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Lắp đặt vật liệu đường dẫn dây dựa trên sơ đ...